Skip available courses

Available courses

Курс розповідає про можливості ґрід-технології для проведення дистанційного експерименту

Практичний курс з Moodle. Знайомство з інтерфейсом системи та отримання базових знань та навичок для створення власного курсу в СДО Moodle.

Курс "Основи економічної теорії" розрахований для студентів 3 курсу неекономічних спеціальностей. Він складається з 12 годин лекційних занять, 24 годин практичних занять, а також 12 годин та 24 годин індивідуальної та самостійної роботи відповідно. Він складається з 3 модулів і спрямований на формування у студентів економічного мислення та практичних навичок раціональної економічної поведінки у господарській діяльності

Анотація навчальної дисципліни

«Методика викладання економічних дисциплін»

З розвитком ринкових відносин в Україні особливо актуальним стає виховання людини, здатної сприймати ринкові перетворення, легко адаптуватися до змін у житті, вільно оперувати основними економічними поняттями, володіти практичними навичками діяльності в умовах ринку. Ці обставини потребують, з одного боку, оновлення змісту та підвищення рівня економічної освіти, та підготовки нових висококваліфікованих кадрів викладачів економіки - з іншого. Майбутній викладач економічних дисциплін в навчальних закладах різного типу повинен мати не тільки відповідну предметну підготовку, але й знати, як саме, в який спосіб має діяти викладач, щоб економічні знання стали надбанням тих, кого навчають. Цим і зумовлено місце навчальної дисципліни « Методика викладання економічних дисциплін » в навчальному плані підготовки майбутнього спеціаліста.

             Специфіка курсу « Методика викладання економічних дисциплін », який пов’язаний з курсами економічних дисциплін, педагогіки, психології, педагогічної майстерності та іншими, полягає в тому, щоб навчити студентів найбільш ефективним прийомам та засобам навчання економіці, сформувати практичні вміння та навички проведення навчальних занять з економічних дисциплін у середньому та вищому навчальних закладах.

             Вивчення методики проведення різних форм навчальних занять з економічних дисциплін передбачає раціональне поєднання лекцій, практичних занять, самостійної роботи студентів. Виконуючи навчальні завдання з курсу, студенти готуються до самостійного проведення лекцій, уроків, практичних ( семінарських ) занять, виховних заходів, спрямованних на формування економічної свідомості під час навчально-педагогічних практик в школі та вузі.

         Вивчивши курс, студенти мають навчитися добору найбільш ефективних прийомів навчання економіці і використанню цих прийомів у самостійній викладацькій роботі. 

Каф. Економічної теорії

Курс каф. Економічної теорії

Метою викладання навчальної дисципліни «Економічне оцінювання» є систематизація теоретичних знань про економічний зміст оцінювання майна, майнових прав і методів розрахунку вартості активів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічне оцінювання» є вивчення порядку та організації оцінної діяльності, принципів і методів, оцінювання майна, майнових прав; набуття вмінь розмежовувати об’єкти оцінювання і види майнових прав, визначати види вартості незалежно від об’єкта і цілей оцінювання, виконувати оцінні процедури, складати відповідні звіти і документи. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: порядок та особливості організації оцінної діяльності; принципи і методи оцінювання майна, майнових прав.

вміти: розмежовувати об’єкти оцінювання і види майнових прав, визначати види вартості незалежно від об’єкта і цілей оцінювання, виконувати оцінні процедури, складати відповідні звіти і документи. 

Знання та вміння, придбані у період навчання, дадуть можливість фахівцю підвищити якість оцінювальної діяльності підприємства.

          Предмет статистики – кількісна сторона масових суспільних, соціально-економічних та інших явищ у нерозривному зв'язку з їх якісною стороною в певних умовах місця і часу.

          Мета курсу – викладення теоретичних і практичних розділів знань про статистику, вивчення та використання загальних методів кількісних і якісних характеристик масових явищ і процесів, формування у студентів навичок статистичного аналізу.

          Мета навчальної дисципліни конкретизується у наступних завданнях:

- визначення найважливіших категорій і понять загальної теорії статистики, розробка статистичних гіпотез;

- використання методів  статистичного спостереження для проведення статистичного дослідження;

- вивчення сутності та основних принципів побудови статистичних показників;

- оволодіння методами статистичної обробки та аналізу інформації;

- знаходження й інтерпретація статистичної інформації, статистичної звітності України та світу.

           Метою вивчення курсу є формування у майбутніх фахівців сучасного економічного мислення та системи знань щодо загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових відносин суспільства.

           Основними завданнями дисципліни є з'ясування:

- закономірностей у сфері фінансових  відносин держави, суб'єктів господарювання і населення;

-   шляхів використання закономірностей у сфері фінансових відносин у практиці фінансової роботи;

-   роль фінансів у забезпеченні економічного зростання суб'єктів ринкових відносин;

-   тенденції розвитку національного та міжнародного фінансового ринку;

           У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

-   вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах фінансової системи;

-   аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному фінансовому ринку;

-   прогнозувати майбутній розвиток фінансових відносин;

- обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань фінансового характеру тощо.

Предметом вивчення  дисципліни є господарський комплекс України та її регіонів; територіальний стан та розвиток, просторова організація продуктивних сил, економіки регіонів України

           Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. Визначення економічної сутності бухгалтерського обліку, загальне ознайомлення з національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, вивчення методологічних і методичних прийомів щодо ведення бухгалтерського обліку на підприємствах України.

Методика математики средней и высшей школы

Мета курсу "Лінійна алгебра та геометрія" — оволодіння студентами  основними алгебраїчними та геометричними поняттями та методами.

Для досягнення мети курсу студент повинен знати:

 • означення та властивості визначників;
 • методи розв’язування лінійних систем;
 • основні поняття векторної алгебри;
 • метод координат на площині і в просторі;
 • різні види рівняння прямої на площині;
 • рівняння площини та прямої в просторі;
 • означення та властивості ліній другого порядку;
 • означення та властивості поверхонь другого порядку;
 • операції над множинами;
 • постановку та методи розв’язування задач на побудову за допомогою циркуля та лінійки;
 • означення основних алгебраїчних структур;
 • означення та властивості комплексними числами;
 • властивості многочленів від однієї змінної;
 • основні аспекти теорії лінійних операторів та її застосування.

На підставі перелічених знань з курсу студент мусить уміти:

 • обчислювати визначники і розв’язувати системи лінійних рівнянь;
 • виконувати лінійні операції на векторами; обчислювати скалярний, векторний та мішаний добутки векторів; застосовувати методи векторної алгебри до розв’язування геометричних задач;
 • розв’язувати задачі на рівняння прямої на площині, рівняння площини та рівняння прямої в просторі;
 • досліджувати криві та поверхні другого порядку, задані канонічними рівняннями;
 • розв’язувати задачі на побудову за допомогою циркуля і лінійки;
 • оперувати комплексними числами;
 • досліджувати властивості многочленів від однієї змінної;
 • знаходити власні значення і власні вектори лінійного оператора.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Навчальний курс «Математичний аналіз» в педагогічному університеті має на меті дати наукове обґрунтування тих понять, перші уявлення про які даються в школі і які не висвітлюються іншими математичними курсами. Це такі фундаментальні поняття як функція, границя функції, неперервність, диференційованість, інтегрованість функції.

Ідейно-теоретична спрямованість курсу полягає в формуванні наукового світогляду майбутнього вчителя математики, фізики та інформатики.

Таким чином, вивчивши курс математичного аналізу, студент повинен:

знати:  основні поняття математичного аналізу такі як границя та неперервність функції, диференційовність, екстремум, первісна функції та інтеграл, елементи математичної теорії поля.

 вміти: обирати математичні методи, прийоми математичного анлізу для розв'язання фізичних задач та набути навичок самостійного використання і вивчення літератури з математичних дисциплін.

Курс орієнтован на вивчення питань створення та використання педагогіного тестування в процесі навчання.

Мета курсу – оволодіння студентам методами векторної алгебри та координатним методом в просторі і на площині.

Для досягнення мети студенти повинні знати:  означення вектора, операції над векторами та їх властивості;  сутність векторного методу;   сутність методу координат на площині і в просторі;   рівняння площини та прямої в просторі; різні види рівняння прямої на площині;  означення, властивості та класифікацію ліній другого порядку; означення, властивості та класифікацію поверхонь другого порядку; означення та властивості руху та його окремих видів, перетворення подібності, афінних та проективних перетворень.

На підставі отриманих з курсу знань студенти повинні умітивикористовувати лінійні операції над векторами; обчислювати скалярний, векторний та мішаний добутки векторів; застосовувати методи векторної алгебри до розв’язування геометричних задач; розв’язувати задачі на рівняння прямої на площині, на рівняння площини та прямої в просторі; досліджувати криві та поверхні другого порядку, задані канонічними рівняннями; приводити рівняння ліній та поверхонь другого порядку до канонічного виду; застосовувати властивості геометричних перетворень до розв’язування задач на обчислення і доведення.

Решение геометрических задач с помощью ИКТ (в частности, пакет GeoGebra).

Курс направлений на формування здатності самостійно здобувати і використовувати в практичній діяльності нові знання та вміння за допомогою інформаційних технологій, у тому числі в нових галузях знань, що безпосередньо не пов'язаний з професійною сферою діяльності. Надає навички грамотної експлуатації сучасного технічного обладнання та програмного забезпечення, формує вміння вибирати методологію проектування об'єктів професійної діяльності; здатність усвідомлювати і формулювати основні проблеми своєї предметної області та застосовувати універсальні методи та засоби для їх вирішення; вміння проводити аналіз, синтез та оптимізацію рішень з метою забезпечення якості об'єктів професійної діяльності. Зміст навчального матеріалу охоплює коло питань, що пов'язані з використанням хмарних (Microsoft Azure) та ґрід (gLite 3.x) обчислень в освітньому процесі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Мета: розвинути та вдосконалити знання та вміння студентів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій на сучасному етапі розвитку освіти, зокрема використання сучасних ІКТ в навчальних та професійних цілях.

Завдання курсу:

 • забезпечити оволодіння студентами знаннями щодо використання сучасних інформаційних технологій у навчанні;
 • вдосконалення знань та вмінь студентів щодо роботи з  прикладним програмним забезпеченням загального призначення (Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Publisher); 
 • вироблення вмінь щодо роботи із сучасним програмним забезпеченням освітньо-професійного характеру;
 • формування вмінь щодо застосування мультимедійних технологій в навчальному процесі та майбутній професійній діяльності;
 • вироблення вмінь щодо застосування сучасних онлайн-ресурсів для навчальної діяльності;
 • сприяння освоєнню студентами засобами створення електронних книг;
 • формування знань у сфері дистанційної освіти.

Мета вивчення курсу: формування теоретичних знань та практичних вмінь, навичок методичної роботи з сучасними засобами візуалізації інформації, котрі необхідні для продуктивного використання у навчально-виховному процесі.

Завдання курсу: забезпечити знання студентами будови, принципів дії, правил технічної експлуатації різноманітних видів аудіовізуальної технічної апаратури. Забезпечити обізнаність студентів щодо різних видів носіїв інформації (аудіо-, діа-, транспарантів, відеофільмів, оптичних дисків різних форматів, дискет, вінчестерів, флеш-дисків тощо), їх дидактичних особливостей та можливостей. Сформувати у студентів педагогічні знання, уміння та навички, необхідні для продуктивного використання сучасних ТЗН і нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

                Призначено для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання.

Основною метою курсу  є надбання студентом знань, умінь та навичок, потрібних для свідомого користування сучасною обчислювальною технікою, кваліфікованої її технічної і системної підтримки, а також максимального використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній та майбутній педагогічній діяльності.

Мета та завдання

Навчальної дисципліни

«Теорія та практика творчого естампу»

Мета: дати уявлення з історії виникнення гравюри, знання різних видів і технік гравіювання, сформувати і розвинути уміння і навички в галузі графічного естампу з метою подальшого застосування в практичній діяльності.

Здійснення поставленої мети  передбачає вирішення принципових питань, що становлять задачі навчальної дисципліни:

 1. Поглиблення уявлення про образотворчі й виразні можливості різних видів мистецтв.
 2. Формування образного мислення.
 3. Виховання ідейно-моральної й естетичної культури у студента.
 4. Розвиток творчої індивідуальності і самостійності студента.

Курс хімічної технології в педагогічному вузі зобов’язаний забезпечити підготовку висококваліфікованих учителів хімії, які здатні викладати в школі питання хімічної технології на сучасному науковому рівні, розвивати вміння використовувати отримані знання на практиці, формувати уявлення про сучасне хімічне виробництво, стан хімічних виробництв в Україні, на виховання економічно осдвіченого вчителя, що здатний передати свої знання наступному поколінню.

В даному курсі розглядаються, переважно, тільки ті хімічні виробництва які включені державними програмами до шкільного курсу хімії.

Курс побудований таким чином, щоб в майбутнього вчителя сформувати основні поняття про принципи і фізико-хімічні закономірності багатотонажних хімічних виробництв. Розглядаються основні хімічні та біохімічні виробництва, типові технологічні схеми, режими роботи установок, принципи проектування установок для хімічних заводів.

В курс також включені питання методики викладання тем у середній загальноосвітній школі, що пов’язані з хіміко-технологічними процесами.

Розглядають основні хімічні виробництва України, їх економічні показники, перспективи розвитку. 

Курс "Загальна та педагогічна валеологія" передбачає ознайомлення ......

Валеопсихологія передбачає розгляд психічного стану здоров`я з позицій здоровязбережуючих технологій.

Курс “Актуальні проблеми дослідження літературного процесу” має на меті ознайомити  студентів зі специфікою осмислення літературного процесу в перспективі розвитку теорії літератури, з функціонуванням моделей літературознавства в українській науці про літературу. Курс призначений  для  студентів четвертого курсу.

Початок  занять - сьомий семестр  (вересень)

Курс призначений для студентів-філологів 5 курсу українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф.Квітки-Основяненка.

Курс призначений для магістрів українського мовно-літуратурного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та спрямований на ознайомлення студентів із призначенням різних мовних засобів у реалізації ідейно-образних і естетичних настанов твору, способами та умовами їх використання, впливом індивідуально-творчої манери митця, функціональною ускладненістю мовних одиниць у порівнянні з фактами і явищами загальномовної системи.

Курс призначений для студентів 5 курсу і передбачає формування комунікативних навичок на фаховому рівні. Курс грунтується на теорії комунікативної лінгвістики.

Курс "Українська мова (за професійним спрямуванням)" дозволяє поглибити знання шкільного курсу української мови, сформувати вміння та навички стилістичного аналізу літературних джерел, редагування професійних текстів.

Метою навчальної дисципліни «Основи тестології» є формування загальних уявлень майбутніх вчителів української мови та літератури про основні категорії науки тестології й вироблення стійких практичних умінь зі створення, аналізу якості й використання тестового інструментарію для потреб педагогічної галузі.

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи тестології» є:

- сформувати уявлення про основі теоретичні концепти тестології (предмет, об’єкт, методи й принципи, категорії тощо);

- сформувати цілісний погляд на розвиток науки тестології та на історію становлення й розвитку тестування у світі й в Україні;

- засвоїти систему знань про тест як інструмент педагогічних вимірювань та тестові завдання різних типів як його елементи;

- виробити вміння та навички зі створення тестових завдань й укладання тестів для різних цілей;

- виробити навички аналізу якості тестів і тестових завдань;

- напрацювати уміння здійснювати перевірку й оцінювання тестових завдань.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основні поняття тестології, актуальні для педагогічних вимірювань;

- основні етапи становлення та розвитку тестології та систем тестування в різних країнах світу та в Україні;

- класифікації тестів і тестових завдань;

- технологію створення тестів і тестових завдань;

- засади аналізу якості тестів і тестових завдань;

- особливості використання тестів для різних педагогічних потреб;

вміти:

- оперувати тестологічною термінологією;

- характеризувати різні системи тестування в історичній ретроспективі й у динаміці сьогодення, види тестів і тестових завдань;

- розробляти матриці тестів для різних педагогічних потреб;

- створювати тестові завдання різних типів і укладати тести;

- аналізувати якість тестів і тестових завдань;

- розробляти критерії (схеми) оцінювання тестових завдань;

- оцінювати відповіді на відкриті тестові завдання.

- використовувати тестові технології для різних освітніх потреб (навчальних, контролювальних, моніторингових тощо).

Дисципліна „Фольклор народів світу” базується на знаннях шкільного курсу літератури, відкриває вивчення вузівського курсу історико-літературних дисциплін, має світоглядно-професійний характер.

У дисципліні розглядаються:

— загальні питання щодо особливостей фольклору як різновиду народного мистецтва,

— проблеми виникнення та закономірностей розвитку світового фольклору, формування жанрової системи світового фольклору,

— засоби і методи збирання та вивчення фольклорного матеріалу, а також аналізу фольклорного твору певного жанру,

— основи фольклористики як науки про фольклор.

Навчальна дисципліна, складається з одного модуля та представляє собою закінчену, окрему структурну дидактичну одиницю, що дає можливість вивчати її незалежно від інших.

Лексика наряду с фонетикой и грамматикой составляет основу языка. Словарный состав языка является средством именования реалий, формирования и передачи знания об объектах реальной действительности.

Настоящий курс лекций в первую очередь предназначен для студентов-заочников. В нём даются основные сведения о лексико-семантической системе русского языка, семасиологическом, парадигматическом и социолингвистическом аспектах изучения лексики, а также о фразеологической системе русского языка. В конце каждой темы имеются вопросы для самоконтроля и упражнения для формирования и закрепления практических навыков.

Теоретический курс языковедческого цикла для студентов первых курсов филологических специальностей. Программа учебной дисциплины создана по кредитно-модульной системе и состоит из четырех содержательных модулей.

 • Навчальна дисципліна «Історія англійської мови» розроблена для студентів  3-го курсу інституту післядипломної освіти, зі спеціальності «Англійська мова та література». 
 • Основна мета курсу лекцій – ознайомити студентів з основними поняттями і закономірностями еволюції мови; етапами розвитку англійської мови, а також станом її  фонетичної, лексичної і граматичної систем на кожному з них.

Основи наукових досліджень  це окрема навчальна і наукова дисципліна, яка є невід'ємною, складовою частиною навчального плану, в якій спеціально приділено підвищену увагу проблемам, аспектам, законам, принципам, тенденціям, методам, необхідним для освоєння з метою ефективної організації і проведення наукових проектів і розробок в різноманітних сферах сучасної науки, зокрема в середовищі гуманітарних дисциплін.

Мета курсу розвинути наукове мислення студентів і дати змогу здійснити самостійне дослідження з проблеми, що повстала перед студентом під час науково-дослідної навчальної діяльності, при виконанні курсової і дипломної роботи.

Серед завдань курсу визначені такі:

 • ознайомити студентів з основними термінологічними поняттям у сфері наукової діяльності задля формування термінологічного апарату;
 • пояснити принципи організації діяльності з проведення наукового дослідження;
 • висвітлити поширені методи проведення наукових досліджень з урахуванням розподілу наук на соціально-економічні, гуманітарні та природничо-технічні;
 • навести приклади проведення наукових досліджень у сфері гуманітарних наук;
 • Ознайомити студентів з вимогами до написання наукових іншомовних анотацій.

Державне право зарубіжних країн - узагальнений курс конституційного (державного) права окремих зарубіжних країн.

 Основними завданнями курсу „Державне право зарубіжних країн” є наступне: 

- опанувати методикою правового аналізу норм конституційного (державного) права зарубіжних  країн у їхній системі;    

- усвідомити вплив факторів політичного, економічного, культурного і морального характеру на конституційно - правові норми й практику.

 Метою навчальної дисципліни „Державне право зарубіжних країн” є:

 розвиток загальної професійної культури юриста;

засвоєння практичних навичок щодо вдосконалення інститутів державного права зарубіжних країн;

одержання міцних знань про законодавчу техніку й законодавчий процес зарубіжних країн;

вивчення різних моделей місцевого самоврядування в зарубіжних країнах;

аналіз практики діяльності органів державної влади зарубіжних країн;

оволодіння методикою порівняльного аналізу конституційного права зарубіжних країн.

Курс «Методична майстерність» є завершальним у пакеті психолого-педагогічної підготовки спеціалістів права, як викладачів юридичних дисциплін.

 Основною відмінністю предмета є приділення значної уваги опрацюванню прийомів і методів підвищення технологічності викладання права, які базуються на компетентнісному й інноваційних підходах, а також розглядаються і вивчаються у логічному і міжпредметному зв’язку, зокрема з історією, філософією, суспільствознавством, педагогікою, психологією, логікою, економікою, риторикою, віковою фізіологією, статистикою, соціологією та інформатикою.

Вивчення курсу методична майстерність має забезпечити оволодіння студентами основними інструментальними та системними компетенціями , тобто необхідні знання, вміння, навички та відповідний досвід, які формують професійні властивості майбутнього викладача юридичних дисциплін на достатньому рівні для якісного виконання ним професійних функцій.

Курс юридичної деонтології вивчає основи правової культури юриста, професійної діяльності юриста, моральні та етичні якості, якими повинен володіти юрист

Курс создан Лавренко Светланой Александровной

Курс розроблено Рудічєвою Наталією Костянтинівною

Метою викладання навчальної дисципліни «Загальні основи педагогіки» є:

– формування у студентів вищих навчальних закладів уявлень про процеси навчання і виховання, про систему суспільного виховання в Україні, розвиток у них психолого-педагогічного мислення;

– ознайомлення студентів з теоретичними основами наукових досліджень та їх практичним застосуванням; формування у майбутніх фахівців творчих здібностей і системи педагогічних знань щодо організації науково-дослідної діяльності у сфері своєї майбутньої професії; формування особистісної професійної спрямованості студента.